Meyè mwayen
pou fè lajan sou entènèt la.

Se yon platfom ki pèmèt ou rantre lajan kèlkeswa kote w ye sou chak moun ou fè rantre nan opwesto ak pou chak lavant ou fè. Opwesto se produi edikeyo.

Edikeyo & Opwesto

Pou amelyore nivo edikasyon w ak finans ou,
ou dwe konn bon rezo a. Nou la pou ede w.

Plis moun ap gade videyo ak li tweet ou

Posibilite pou kreye kont ou sou edikeyo gratis pou w poste lyen youtube, souncloud, twitter. Yap afiche otomatik.

  • Plis moun ap ka gade videyo san yo pa sou youtube.
  • Plis moun ap li tweet ou, san yo pa sou twitter.

Sèl mwayen pou plis moun gade videyo youtube ou ak li tweet ou dirèk lèw poste lyen an yon kote, se sou edikeyo.

Suiv kou anliy

Pandan w chita lakay ou, pandan w nan biro. Kèlkeswa kote w ye a, ou ka suiv kou sou edikeyo. A yon pri ki ba anpil, e wap jwenn sètifika aprè ou fini pase kou a.

  • Nenpot lè a, maten, midi, swa kou yo disponib pou ou.
  • Wap resevwa yon sètifika kap prouve ke w te suiv kou sou edikeyo.

Komanse suiv kou
depi jodia.

Aksè a yon kont edikeyo & opwesto

Pou fè lajan a opwesto, ou dwe gen yon kont. Sou kont sa, wap gen aksè ak relve kont ou, ak lyen pou fè moun rantre nan opwesto a e fè lavant kou. Se a menm kont sa tou, wap ka suiv w yo.

  • Rantre kantite ou vle sou lyen w lan.
  • Fè kantite lavant ou swete sou lyen an.

Fè lajan a Opwesto

Se yon platfom ki pèmèt ou rantre lajan kèlkeswa kote w ye sou chak moun ou fè rantre nan opwesto ak pou chak lavant ou fè. Opwesto se produi edikeyo.

  • Resevwa komisyon pou chak moun ou fè rantre sou lyen w lan.
  • Resevwa komisyon pou chak lavant ou fè.

Fè lajan a opwesto depi jodia.

Pensez grands, pensez succès!

Envesti nan opwesto pou w ka pran gou fè lajan sou entènèt la.

Chwazi yon plan

G 600 HT

Basic

Kliyan ki chwazi plan basic la gen avantaj sa yo: Li suiv kou maketin digital lan gratis e l gen sètifika. Lap resevwa 300 Goud pou chak moun ki rantre sou lyen l lan ak pou chak lavant kou ke l fè. Li resevwa 25 goud bonis sou kont opwesto l.

G 750 HT

Standard

Kliyan ki chwazi plan Standard lan gen avantaj sa yo: Li suiv kou maketin digital ak word gratis e l gen sètifika. Lap resevwa 315 Goud pou chak moun ki rantre sou lyen l lan ak pou chak lavant kou ke l fè. Li resevwa 45 goud sou kont opwesto l.

G 1000 HT

Premium

Kliyan ki chwazi plan Standard lan gen avantaj sa yo: Kou maketin digital e word gratis+sètifika. Resevwa 350 Goud pou chak moun ki rantre sou lyen l lan ak pou chak lavant kou. Li ka vann lot produi. Kliyan gen 110 goud sou kont li.

Copyright 2022 All rights reserved

Home
Afilye
Opwesto
Blog