Aprann antreprenarya

Last Updated : 06-02-2023
13 Lessons
1 Enrolled

Antreprenarya se yon prosesis pou kreye oubyen demare yon antrepriz, souvan pou w dekouvri nouvèl opotinite ki genyen sou mache a.

Apran antreprenarya ap pèmèt ou devlope konpetans ou ak konpreyansyon w sou sa ki nesesè pou demare oubyen jere yon antrepriz.

Objektif kou sa, se ba w konesans ak zouti ki enpotan pou reyisi antanke yon moun kap fè biznis e ede w jwenn e pran plas ou sou mache a.

Leave a Comment

Aide
Suivre Cours
Client
Main Content